SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wspólna 1d, 43-250 Pawłowice
tel. do Przedszkola: 32-4725-109
tel. do Dyrektora: 606-526-220
e-mail: biuro@przedszkole-edus.pl

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA obowiązująca w NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU EDUŚ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA
obowiązująca w NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU EDUŚ w PAWŁOWICACH
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników przedszkola/szkoły w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy przedszkola.

Dyrektor

1. Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w przedszkolu w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka przebywającego w przedszkolu.
2. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. Pomieszczenie powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób, może być też oddzielone parawanem.
3. Pomieszczenie powinno być co najmniej dwa razy dziennie sprzątane (myte) i dezynfekowane.
4. W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywanu).
5. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i pracowników informuje najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się w przedszkolu dziecka z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi.
6. Jeśli niniejsza procedura jest niezgodna z instrukcjami wskazanymi przez stację sanitarno-epidemiologiczną, postępuje się zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
7. Dyrektor informuje rodziców dziecka o obowiązku skontaktowania się z lekarzem oraz poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej o pojawieniu się u dziecka objawów, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji rodzic czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi oraz informuje dyrektora o sytuacji.
8. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.
9. Notatka zawiera następujące informacje:
a) datę,
b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,
c) godzinę powiadomienia rodziców,
d) opis przebiegu działań.
10. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji przedszkola.
11. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący.

Nauczyciele i pracownicy przedszkola opiekujący się dzieckiem

1. Jeśli pracownik przedszkola zauważy u dziecka/ucznia niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje dziecko w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu.
2. Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem).
3. Inni pracownicy, którzy kontaktują się z dzieckiem, przejawiającym niepokojące objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum.
4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie , w której przebywało dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałe dzieci i zadbać, by:
1) umyły/umyli ręce zgodnie z instrukcją,
2) jeśli to możliwe, przeszły/przeszli do innego zdezynfekowanego pomieszczenia przedszkola lub na wyszły/wyszli na zewnątrz budynku przedszkola.
5. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa, dokonują czynności myjących i dezynfekujących w sali.
6. Po umieszczeniu dziecka w izolatce, nauczyciel grupy, korzystając z zasad szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka z przedszkola.
7. Odbiór dziecka następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru dziecka obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa.

Przekazanie dziecka rodzicom (prawnym opiekunom)

1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zadzwonienia do przedszkola i poinformowania o gotowości odbioru dziecka z przedszkola. Pracownikowi odbierającemu telefon, rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł.
2. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem dziecka rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku przedszkola.
3. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika przedszkola, który się nim opiekował w izolatce.
4. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka. Po otwarciu drzwi, zachowując odległość 2 m od rodzica (prawnego opiekuna), opiekun dziecka najpierw identyfikuje rodzica, a następnie wydaje dziecko.
5. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica (prawnego opiekuna) o okazanie dowodu tożsamości.
6. W razie potrzeby rodzic (prawny opiekun) może wejść na teren przedszkola ,ale nie wchodzi do szatni tylko czeka przed drzwiami na dziecko .
7. Osoba opiekująca się dzieckiem zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje dziecko (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka. Może przekazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic (prawny opiekun) opuszcza przedszkole i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.
8. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko nie posiada indywidualnych środków ochrony, nie zostaje wpuszczony na teren przedszkola. W tej sytuacji należy poprosić rodzica (prawnego opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i wypuścić dziecko do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) je przejmie.
9. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko nie posiada indywidualnych środków ochrony, stanowi to wykroczenie. Dyrektor przedszkola ma prawo zgłosić je do organów ścigania.
10. Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce, który oddał dziecko rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice.
11. Izolatka, w której przebywało dziecko, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana środkiem typu …………………………… zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez wyznaczonych pracowników przedszkola.

Sposób prezentacji procedury

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 22.06.2020 roku

« wstecz

Programowanie: Sebastian Homan - tworzenie stron Rybnik